ANUNT DE NEGOCIERE DIRECTA

Please enter banners and links.

1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea,
codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a
persoanei de contact:
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str.
Bucuresti, nr. 140 A, ,Municipiul Calarasi, Judet Calarasi,
telefon/fax 0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro
2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special
descrierea si identificarea bunului/bunurilor care urmeaza sa fie
concesionat/e:
Obiectul concesiunii este reprezentat de un imobil teren
aparţinând domeniului privat al municipiului Calarasi, in
suprafata de 572 mp, situat in Cãlãrasi, str. General Leonard
Mociulschi nr. 1 avand ca destinaţie edificare spaţiu pentru
prestãri servicii;
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
3.1 Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot
intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:
persoanele pot intra in posesia documentatiei de atribuire
inaintand o solicitare scrisa in acest sens.
3.2 Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate obtine un exemplar din
documentatia de atribuire: Serviciul Investitii si Infrastructura
(etajul 2)din cadrul primariei Municipiului Calarasi
3.3 Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar ,
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 54/2006: Documentatia
de atribuire va fi pusa la dispozitia solicitantului contra cost , la o
valoarede 50 de lei, platibili la casieria unitatii.
3.4 Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 08.07.2018, ora 16:30
4. Informatii privind ofertele:
4.1. Data limita de depunere a ofertelor:10.07.2018, ora 16:30
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului
Calarasi, str. Bucuresti, nr. 140 A, Compartimetul Investitii si
Infrastructura.
4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:
fiecare participant poate depune doar o singura oferta pe
suprafata, intr-un exemplar.
5. Data si locul la care se va desfasura procedura de negociere directa:
11.07.2018, începând cu ora12:00
6. Denumirea ,adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de
e-mail a instantei competente in solutionare a litigii lor aparute si
termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea
litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul
Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud.Calarasi.
Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157,
trcl@just.ro .
7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in
vederea publicarii: 28.06.2018
PRIMAR
Drãgulin Daniel Ștefan


There is no ads to display, Please add some